NOTATKA ZE SPOTKANIA: Recepta na udana transakcję, czyli o rynku M&A na rynku farmaceutycznym

W grudniu mieliśmy ogromną przyjemność zorganizować razem z Kołem Naukowym Prawa Spółek działającego przy WPiA UW spotkanie w ramach współpracy z Kancelarią Domański, Zakrzewski, Palinka (DZP). Spotkanie dotyczyło między innymi transakcji na rynku farmaceutycznym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z notatką z tego wydarzenia.

PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w tym roku artykułem #Medday, którego autorką jest członkini naszego koła Zuzia Osiej 💙

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantuje pacjentom szeroki katalog praw, wśród których wyróżniamy między innymi prawo do dokumentacji medycznej.
Zgodnie z artykułem 23 ustawy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Czym jest i jakie informacje zawiera dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna zawiera wszystkie informacje związane ze stanem zdrowia pacjenta, a więc nie tylko historię chorób, ale także skierowania, recepty czy protokoły pooperacyjne. Dane w niej zawarte są danymi szczególnie chronionymi w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), a do ich przetwarzania upoważniony jest każdy podmiot udzielający świadczenia zdrowotnego, zatem zarówno lekarz, jak i pielęgniarka, ratownik medyczny czy fizjoterapeuta. Zgodnie z art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna powinna zawierać co najmniej:
1. oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, a więc jego imię
i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, oznaczenie płci i adres zamieszkania
2. oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
3. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
4. datę jej sporządzenia

Komu może być udostępniona?

Dostępu do dokumentacji medycznej może żądać sam pacjent lub jego przedstawiciel
ustawowy, a także osoba upoważniona, przy czym upoważnienie innej osoby nie powoduje
utraty prawa dostępu do dokumentacji przez samego pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta krąg osób mających dostęp do dokumentacji jest dużo szerszy. Dokumentacja jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym. Może być udostępniana także osobie bliskiej, a więc małżonkowi, krewnemu lub powinowatemu do drugiego stopnia w linii prostej, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu lub osobie wskazanej przez pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
W przypadku sporu między osobami bliskimi zgodę na udostępnienie dokumentacji wyraża
sąd. (art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
W jaki sposób udostępnia się dokumentację?

Dostęp do dokumentacji medycznej może przybrać formę:
1. wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (za wyjątkiem medycznych
czynności ratunkowych) lub w siedzibie podmiotu. Pacjent ma prawo sporządzić
notatki z dokumentacji lub ją sfotografować.
2. sporządzenia wyciągu, czyli jej skrótowej wersji, odpisu- dokumentu przepisanego
z oryginału, kserokopii, skanu czy wydruku
3. wydania oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu (na żądanie
organów władzy publicznej albo sądów powszechnych lub gdy zwłoka w wydaniu
może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia)
4. elektroniczną
5. udostępnienia na informatycznym nośniku danych.
Zdjęcia rentgenowskie na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
Obecne przepisy nie przewidują szczególnej formy wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Oznacza to, że może on przybrać formę ustną, w placówce leczniczej.
Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w żądanym zakresie od 04 maja 2019 r. jest nieodpłatne. Kolejne, za wyjątkiem wglądu na miejscu, mogą być odpłatne. Opłata pobierana jest zgodnie z regulaminem placówki.

Jak przechowywana jest dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez podmiot udzielający świadczeń (szpital,
przychodnię, poradnię, placówkę prywatną) przez okres 20 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. Jeden z kilku wyjątków od tej zasady stanowią zdjęcia rentgenowskie poza dokumentacją medyczną, które są
przechowywane przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wykonane. Po upływie tego okresu podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. 2020 poz. 849.
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018
r. poz. 617, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4. https://www.gov.pl/…/masz-prawo-do-dostepu-do…
medycznej-dotyczacej-twojego-stanu-zdrowia-oraz-udzielonych-swiadczen-
zdrowotnych
5. https://www.gov.pl/web/rpp/prawo-do-dokumentacji-medycznej

Wybory

W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Ius et Medicina. Głównym punktem spotkania były wybory kierownictwa koła na rok akademicki 2016/2017. Głosowanie wyłoniło zarząd w składzie:

Izabela Nagalska (prezes)
Monika Strzałkowska (wiceprezes, sekretarz)
Zuzanna Pełka (skarbnik)

Nowo wybranemu zarządowi życzymy samych sukcesów!

O ochronie informacji dotyczących pacjenta – spotkanie z Panem Doktorem Tomaszem Sroką

Drodzy Przyjaciele Koła,

serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie Koła. Miło nam poinformować, że naszym gościem będzie Pan dr Tomasz Sroka, który przyjedzie dla nas prosto z Krakowa. Pan Doktor jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego), a od 2012 r. pełni funkcję asystenta sędziego Trybunału Konstytucyjnego. (http://www.tomaszsroka.eu/)

Tematem spotkania będzie kwestia ochrony informacji dotyczących pacjenta w kontekście tajemnicy zawodowej lekarza.

Spotkanie odbędzie się 20 maja o godz. 18.30 w sali 416 w Collegium Iuridicum I (Kampus Główny UW).

Zapowiada się niezwykle interesująco, zapraszamy!
W imieniu Zarządu,
Anna Mleko

O ochronie dóbr osobistych lekarzy – spotkanie z panią dr Teresą Grzeszak

Drodzy Członkowie i Sympatycy,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie koła z cyklu „Prawo medyczne w praktyce”, które tym razem zostanie poświęcone ochronie dóbr osobistych lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych. Na warsztat bierzemy dwa orzeczenia: „Szwindel pod narkozą” (sygn. akt I ACa 536/99) oraz „Pogotowie nie chciało jej pomóc” (sygn. akt VI ACa 668/12).

Naszym gościem będzie pani dr Teresa Grzeszak, docent w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Pani doktor od lat specjalizuje się w prawie autorskim i ochronie dóbr osobistych. Jest wielokrotną stypendystką Max-Planck-Gesellschaft i odbyła staż na Uniwersytecie Paris I.

Spotkanie będzie miało charakter praktyczny, dlatego już teraz szczególnie gorąco zachęcamy do lektury wspomnianych orzeczeń sądu i komentarza do art. 24 Kodeksu Cywilnego prof. Pawła Księżaka (z opracowania pod red. prof. Małgorzaty Pyziak – Szafnickiej). Wszystkie materiały zamieszczamy w linku poniżej.

http://chomikuj.pl/seminariummedyczne2014/Dokumenty/Spotkanie+KNPMiF+16+kwietnia

Spotkanie odbędzie w sali D w Auditorium Maximum UW (Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). 

Do zobaczenia!
Zarząd KNPMiF „Ius et Medicina”

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1020129431348773/